Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMEENHEDEN

1. Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke afwijkingen, geschieden al onze verkopen welke zowel leveringen en/of montagewerken omvatten, zonder uitzondering, volgens de hierna vermelde voorwaarden welke door de klant aanvaard worden door het feit dat hij met onze firma onderhandelt.

2. Deze algemene voorwaarden vernietigen de op de bestelbonnen van de koper gedrukte of geschreven voorwaarden van gelijk welke aard, tenzij deze door ons schriftelijk aanvaard werden.

3. De schriftelijk of mondelinge verbintenissen gesloten door onze vertegenwoordigers worden slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.

4. Onze offertes blijven 15 dagen geldig en de vooropgestelde termijnen zijn benaderend en zonder verbintenis van onzentwege. De bestellingen zijn enkel bindend voor ons nadat wij een exemplaar van het contract ondertekend terug hebben ontvangen.

5. Geen enkele bestelling kan door de klant vernietigd worden zonder onze schriftelijke toestemming. Wij houden ons het recht een schadevergoeding te eisen voor de kosten voortspruitend uit het opmaken van ontwerpen. Vernietigd de koper de bestelling dan zal er
een schadevergoeding van 20% van de koopsom door de koper betaald worden.

6. Wij behouden ons het recht geheel of gedeeltelijk onze werken in onderaanneming te laten uitvoeren en dit op onze eigen verantwoordelijkheid. Het is ons toegelaten op de werven materialen te leveren afkomstig van derden van een verschillend merk dan hetgeen vermeld in onze offerte of contracten maar van dezelfde kwaliteit en prijs indien moeilijkheden van bevoorrading zicht voordoen.

7. Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin beschreven. De karakteristieken voortkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, kunnen niet ingeroepen worden.

8. De afmetingen en gewichten van onze producten worden ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven en kunnen geen aanleiding geven tot betwisting. Onze leveringen en montages genieten van de gebruikelijke toleranties.

9. Alle ontwerpen, studies en tekeningen blijven ten alle tijden onze eigendom en mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld, gekopieerd of uitgevoerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toelating. Alle documenten van gelijk welke aard door ons opgesteld blijven onze eigendom en moeten op eenvoudige vraag aan ons terugbezorgd worden.

TERMIJNEN

1. Behoudens uitdrukkelijk en bijzondere geschreven bepalingen waarborgen wij nooit de leveringen op een vastgestelde datum voor de leveringen en uitvoering van werken. Wij kunnen niet verplicht worden tot de betaling van schadevergoeding of intresten bij eventuele vertraging.

2. De termijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat wij in het bezit zijn van de bevestiging van bestelling ondertekend voor akkoord, van een exemplaar van het plan ondertekend voor akkoord, van het eventueel gevraagde voorschot en van alle gegevens nodig voor het opstellen en uitvoeren van het contract door de klant te verschaffen.

3. Zelfs wanneer er een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat kan een verandering van het ontwerp dat reeds in uitvoering is in elk geval van overmacht ons van iedere verbintenis ontslaan, maar laten de koper niet toe zijn contract te verbreken. Als overmacht worden onder meer beschouwd de algemene of gedeeltelijke stakingen bij ons of onze leveranciers, lock-out, oproer, onlusten, ongevallen, breuk van machines of kranen, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekten, branden, vorst, uitzonderlijke regenperioden, overstromingen, grote droogten, enz.

UITVOERING

1. Bij het plaatsen van een gebouw en zelfs voor de vervaardiging van de geprefabriceerde elementen, wordt verondersteld dat de klant in regel is met de diensten van stedenbouw.

2. Wanneer de opdrachtgever geen eigenaar is van het bouwterrein moet hij ons dit mededelen en moet hij een schriftelijke toelating getekend door de eigenaar kunnen voorleggen.

3. Nadat de klant het uitvoeringsplan getekend heeft teruggezonden kan hij onder geen enkel voorwendsel nog wijzigingen aanbrengen aan dit plan. Wij behouden ons het recht een gevolg te geven aan een aanvraag voor wijziging en de kosten daaruit voortspruitend zullen ten laste worden gelegd van de klant.

4. Ieder element of geheel van elementen die niet werden afgehaald van de fabriek of die niet kunnen opgericht worden op de datum voorzien op onze planning voor reden onafhankelijk van onze wil, worden gefactureerd en worden eisbaar.

LEVERINGEN EN VERZENDINGEN

1. De leveringen en aanvaarding van de goederen geschiedt op onze werven, zelfs indien zij door onze zorgen en vrachtvrij worden geleverd.

2. De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor onze vrachtwagens en vrij zijn van constructies en hindernissen. Indien aan onze werklieden gevraagd wordt meer prestaties te leveren zullen deze geschieden op kosten van de klant.

3. Indien de goede uitvoering van het werk, hierin begrepen het aanvoeren van grondstoffen, bewegingen of handelingen vereist die om het even welke schade kunnen aanrichten aan de goederen van de opdrachtgever of de aanpalende, dan kunnen wij niet verplicht worden hiervoor vergoedingen te bepalen.

PLAATSING

1. Voor de funderingen van onze constructies wordt altijd verondersteld dat de grond op 1 m diepte een draagvermogen heeft van 1 Kg/cm2 tenzij de klant ons hieromtrent nauwkeurig inlichtingen heeft gegeven. Indien achteraf bij de uitvoering blijkt dat de grond de veronderstelde weerstand niet heeft zijn de bijkomende funderingskosten ten laste van de klant en zullen eisbaar zijn. Wordt een grondonderzoek nodig geacht dan is dit altijd op kosten van de klant.

2. Het bouwterrein wordt eveneens verondersteld vrij te zijn van alle hindernissen, bomen, struiken, oude funderingen, rotsen, rioleringen, enz. die het delfwerk bemoeilijken. Bijkomende werken hieruit voortvloeiend zullen afzonderlijk bij gerekend worden.

3. Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de funderingswerken droog uit te voeren, zijn de kosten van eventuele bronbemalingen ten laste van de klant.

4. Het bestaan van ondergrondse leiding van om het even welke aard op het bouwterrein moet ons vooraf medegedeeld en eventueel hun plaats aangeduid worden; zo niet wordt de eventuele aangebrachte schade ten laste gelegd van de klant.

5. Overtollige aarde voortkomend van het delfwerk der funderingen wordt ter plaatse gelaten. Het nivelleren van het terrein na uitvoering van de werken en aandamming van de aangevulde grond is ten laste van de aanneming der vloeren.

6. Water en eventueel elektrische stroom zijn steeds zonder recht op vergoeding door de klant te leveren, op hoogstens 30 m afstand van het werk.

WAARBORG

Wij kunnen niet worden verantwoordelijk gesteld indien de aanwending van de door ons gefabriceerde elementen niet overeenstemt met het doel waarvoor ze werden ontworpen.

BETALING

1. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht alle leveringen en werken te schorsen op risico van de klant, te laten overgaan tot het wegvoeren van het materieel en materialen welke op de werf staan of te laten overgaan tot het afbreken van het gebouw.

2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Maaseik. Bij niet betaling binnen de 30 dagen, wordt er zonder voorafgaande verwittiging en van rechtswege een intrest van 1% per maand aangerekend en wordt terzelfder tijd gans onze schuldvordering onmiddellijk eisbaar.

3. In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling zal benevens de hoofdsom en alle aanhorigheden, ten titel van bijkomende vergoeding een forfaitaire som van 10% bij verschuldigd zijn met een minimum van 65 euro.

4. Ingeval van wijziging in de toestand van de koper, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, ontbinding of wijziging van vereniging, behouden wij ons het recht het contract te verbreken of waarborgen te eisen.

5. De geleverde goederen blijven eigendom van JM Construct nv totdat de betaling van de betreffende factuur volledig werd uitgevoerd.

KLACHTEN

Alle klachten moeten ons schriftelijk toekomen, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur. Inzake geschillen zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.